Hyppää pääsisältöön
Aikuinen nainen ja pieni tyttö muodostavat sormillaan sydämen.

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut rakentuvat hyvinvointialueelle

23.6.2022

Osana Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentamista sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä on valmistellut palvelujen järjestämis- ja tuotantomallia.

Kevään 2022 aikana Sote-palvelut valmistelutyöryhmän alaisuudessa on työskennellyt tiiviisti ja sitoutuneesti satoja ammattilaisia neljässä integraatiotyöryhmässä. Integraatioryhmät ovat:  

 • Perheiden palvelukokonaisuus 
 • Laaja-alainen sote-keskus 
 • Sairaalapalvelut 
 • Koti- ja asumispalvelut 

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspolut ja tulevaisuudessa myös alueen toimintatavat ovat yhtenäisiä.

Työskentely alkoi nykytilan kartoituksella, toimivien käytäntöjen ja haasteiden kokoamisella sekä palveluiden läpileikkaavien osioiden eli yhdyspintojen tunnistamisella ja yhteensovittamisella. Huomattavan suuri työmäärä laajeni edelleen valmistelutyön edetessä. Myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistoiminta on nivottu työryhmien työskentelyyn.  

Turvallisesti kohti perheiden palvelukokonaisuutta 

Perheiden palvelukokonaisuus pitää sisällään kaikki hyvinvointialueelle siirtyvät lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palveluita on laajasti kynnyksettömistä ja ennaltaehkäisevistä palveluista hoidollisiin ja erityisen tuen palveluihin kuten lasten ja nuorten mielenterveyden ja lastensuojelun palveluihin. Kevään aikana perheiden palveluiden valmisteluryhmä on saanut kuvatuksi koko palveluvalikoiman.

Ryhmän puheenjohtajan Päivi Kalilaisen mukaan työskentelyssä on edetty yksittäisten palvelujen kuvaamisesta kohti yhteistä näkemystä palvelujen muodostamista kokonaisuuksista. Perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, kuntien sivistyspalveluiden sekä järjestöjen antama työpanos on ollut arvokasta.  

 • Voimme turvallisin mielin siirtyä uuden hyvinvointialueen palvelujen piiriin. Työskentelyämme on ohjannut hyvinvointialueuudistuksen keskeiset tavoitteet: yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä, sujuva yhdyspintatyö kuntiin sekä palveluiden saatavuuden varmistaminen lapsille, nuorille ja perheille, kertoo Kalilainen. 

Laaja-alaista sote-keskusta valmistelun lähtökohtana saatavuus ja saavutettavuus

Laaja-alaisen sote-keskuksen valmistelu pitää sisällään muun muassa avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, suunterveydenhuollon sekä sosiaalipäivystyksen palvelut. Työryhmät ovat tehneet tiiviit palvelukuvaukset, joiden avulla Laaja-alaisen Sote –keskuksen palvelut ovat helpompi hahmottaa. Työryhmät ovat aktiivisesti ja innolla valmistelleet maakunnallisia hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia periaatteinaan palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ja että palvelut vastaavat ihmisten erilaisia tarpeita.

Ryhmän puheenjohtajan Eva Pihlamaa-Tuonosen mukaan on tärkeää, että varmistetaan sujuva siirtymä ja toimiva palvelutuotanto.

 • Syksyn työlistalla ovat muun muassa yhdyspintojen tarkempi valmistelu, esim. erikoistatason palveluiden osalta sekä palvelusetelikäytänteiden, ostopalveluiden ja välinehuollon toimivuuden varmistaminen. Laaja – alaisen Sote –keskuksen kiirevastaanoton ja Novan yhteispäivystyksen yhteistyön kehittämistä myös jatketaan, Pihlamaa-Tuononen kertoo.

Sairaalapalveluissa yhteensovitetaan perus- ja erikoissairaanhoidon toimintaa

Sairaalapalveluiden työryhmään kuuluvat nykyisen erikoissairaanhoidon toiminnot sekä perusterveydenhuollon osastotoiminta. Työryhmä on kevään aikana mm. tuottanut nykytilan palvelukuvaukset sekä tunnistanut ennen hyvinvointialueelle siirtymistä ratkaistavia asioita, esimerkiksi eri palveluiden rajapintoja, työnjakokysymyksiä ja yhteisiä hoitokokonaisuuksia. Perusterveydenhuollon osastojen osalta työryhmässä on käsitelty mm. potilaiden sijoittamista maakunnan sairaaloihin, sairaansijojen yhteiskäyttöä ja eri ammattiryhmien välistä konsultointia. Palvelujen yhteensovittamista valmistellaan parhaillaan. 

 • Sairaalapalvelujen kokonaisuutta on rakennettu hyvässä yhteishengessä. Sujuvan siirtymisen kannalta on tärkeä varmistaa henkilöstön riittävä valmennus ja koulutus syksyn kuluessa. Rekrytointi on myös hyvin tärkeässä asemassa jo nyt, jotta meillä on riittävästi ammattilaisia palvelumassa keskisuomalaisia myös jatkossa, kertoo työryhmän puheenjohtaja Juha Paloneva. 

 Yhteistyö korostuu koti- ja asumispalveluissa 

Koti- ja asumispalvelut kattavat koko Keski-Suomen hyvinvointialueen kotona asumiseen ja asumisen tukemisen palvelut aikuisille, ikääntyneille asiakkaille ja erityisryhmille. Tavoitteena sekä ammattilaisille että asiakkaille on turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle: palvelut jatkuvat tuttujen ammattilaisten kanssa. Ryhmällä oli selkeät tavoitteet ja eteneminen tapahtui aikataulussa. Eri ammattilaisten, kuten tietohallinnon, talouden ja henkilöstöhallinnon, mukaan ottamisella varmistettiin eri näkökulmien huomioon ottaminen ja kokonaiskuvan säilyminen uudistuksen etenemisestä. 

 • Ryhmässä käyty hyvää ja avointa keskustelua, jota on tukenut aiemmin tehty maakunnallinen yhteistyö. Meillä turvallinen siirtymä tarkoittaa, että jatkamme aiemmin tehtyä kehittämistä ja askellamme kohti yhtenäisiä käytäntöjä, kuvaa ryhmän puheenjohtaja Anu Kinnunen.  

Asukkaille ja henkilöstölle sujuva siirtymä 

Ryhmän puheenjohtajan Kati Kallimon mukaan työryhmät ovat tehneet kevään kuluessa hyvin paljon valmistelutyötä ja syksyksikin edelleen työtä riittää.  

 • Tärkeintä on turvata sujuva siirtymä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat vähintään yhtä sujuvasti vuoden vaihteessa kuin nykyisinkin. Työryhmät ovat tehneet hyvää työtä ja laajasti osallistaen. Työssä on ollut mukana useita satoja ammattilaisia. Asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta palveluiden ja työn jatkuvuus on oltava sujuvaa myös vuoden vaiheessa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat arkeen kun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, Kallimo kertoo.

Hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti jokaiselle keskisuomalaisille.  

Lisätietoja: 

 • Kati Kallimo, sote-palvelut valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302 (lomalla 3.8.2022 saakka)
 • Päivi Kalilainen, lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen integraatioryhmän puheenjohtaja, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 370 0245
 • Eva Pihlamaa-Tuononen, laaja-alainen sote-keskus integraatioryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Seututerveyskeskus, p. 050 5672920
 • Juha Paloneva, sairaalapalvelujen integraatioryhmän puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Suomen SHP, p. 014 269 1680
 • Anu Kinnunen, koti- ja asumispalveluiden integraatioryhmän puheenjohtaja, palvelupäällikkö, Saarikka, p. 044 459 8332