Hyppää pääsisältöön
Ravitsemusterapian etäpalvelut

Ravitsemusterapiaan tarvitaan riittävät resurssit, kertoo tuore selvitys

23.11.2021

Tavoitteena on, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemaansa ravitsemusterapeutin ohjauksen ja ammattilaiset ravitsemusasiantuntijan tuen työhönsä.

Koko Keski-Suomen maakunnassa on perusterveydenhuollossa yksi ravitsemusterapeutin toimi. Resurssi on pysynyt samana vuodesta 1980.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa tavoitellaan maakunnan ravitsemusterapeuttien resurssien vahvistamista, jotta mennään kohti yhteistä päämäärää: yhdenmukaiset palvelut kaikille keskisuomalaisille. Ravitsemusterapeuttien hyödyntäminen terveyden edistämistyössä vahvistaa monitoimijaista työskentelyä terveyserojen taklaamiseksi. Tavoitteena on, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemaansa ravitsemusterapeutin ohjauksen ja ammattilaiset ravitsemusasiantuntijan tuen työhönsä.

Keski-Suomen ravitsemusterapeutin palveluiden tulevaisuuden tarpeita selvitettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten ja asukkaiden kyselyissä lokakuun 2021 aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten kyselyyn vastasi 87 työntekijää. Asukkaiden kyselyyn vastasi 60 keskisuomalaista.

-Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vastaukset antoivat tietoa perustason ravitsemusterapiaohjauksen tarpeesta. Kuntien ruokapalvelun, sivistystoimen, liikuntatoimen ja sote-palveluiden vastauksista saimme kattavan kuvan muista tarvittavista palveluista. Asukkaat kertoivat, mitä palveluita heidän asuinkunnissaan tarvitaan ja mitä palveluita he itse käyttäisivät, avaa ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Tarvetta seitsemälle ravitsemusterapeutille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten kyselyyn saatiin vastauksia kaikista 22 Keski-Suomen kunnasta. Vastaajissa oli kaikkien ikäryhmien kanssa työskenteleviä, lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä oli kolmannes vastaajista. Lähes kaikki ilmoittivat ohjaavansa työssään ravitsemukseen liittyviä asioita.

Vastaajat arvioivat omien asiakas- ja potilasryhmiensä osalta ravitsemusterapeutille ohjattavien asiakkaiden kuukausittaisia määriä annetuista kriteereistä (esim. keliakia, merkittävä lihavuus), jotka noudattavat suosituksia ravitsemusterapiaan ohjattavista asiakasryhmistä. Vastaajat arvioivat ravitsemusterapian ohjaustarpeen omien näkemystensä perusteella. Ohjaustarve laskettiin eri kriteereille, erikseen lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Vastausten perusteella ravitsemusterapian resurssitarve lasten ja nuorten ohjaukseen on kaksi ja aikuisten ja ikääntyneiden ohjaukseen viisi ravitsemusterapeuttia perustasolle koko Keski-Suomen alueelle. Selvitys ei koske ravitsemusterapiaa erikoissairaanhoidossa. Valtakunnallisen suosituksen mukaan riittävä resurssi perustason työhön on Keski-Suomen väestömäärälle 12−13 ravitsemusterapeuttia.

Vastausten perusteella lapsille ja nuorille tarvitaan ravitsemusterapeutin ohjausta eniten lihavuuden, syömispulmien, syömishäiriöiden, kasvun hidastuman ja painon laskun vuoksi. Aikuisille suurin ohjaustarve on asiakkaille, joilla on tyypin 2 diabetes, lihavuus, vajaaravitsemus, sen riski ja muistisairaus sekä eri syistä rajoittunut ruokavalio. Useissa vastauksissa mainittiin myös muita asiakas- ja potilasryhmiä, joiden ravitsemuksesta vastaajat kantavat erityistä huolta.

Työnkuvan laajentamista toivotaan asiantuntijaksi ja konsultoivaksi muille toimialoille

Kaikkien toimialojen työntekijät toivoivat ravitsemukseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi vastaajat esittivät ehdotuksia yhteistyöstä sekä eri alojen ja toimijoiden tarvitsemista asiantuntijapalveluista. Asukkaille toivottiin ravitsemusterapeutin tukea arjen ruoka- ja ravitsemusosaamiseen, eri toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia sekä mahdollisuutta keskusteluun. Eniten tarvetta nousi sekä ammattilaisten että asukkaiden matalan kynnyksen palveluille sekä etäpalveluille, muun muassa reaaliaikaisille chat-palveluille. Asukkaat toivoivat ravitsemusterapeuttien vahvempaa näkyvyyttä ja osallistumista Keski-Suomen kuntien palveluiden ja ruokaympäristöjen kehittämiseen. Luotettavaa, ajankohtaista ravitsemusviestintää toivottiin kaikilta vastaajilta.

Etä- vai lähipalveluita?

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa menossa oleva ravitsemusterapian etävastaanottokokeilu sai työntekijöiltä kiitosta. Asukkaat arvioivat paikan päällä tarjottavia ravitsemusterapian palveluita tarvittavan hieman enemmän kuin etäpalveluita. Kuitenkin he itse käyttäisivät mieluiten ravitsemusterapian etävastaanottoa. Ammattilaisten mukaan etäryhmien ja paikan päällä toteutettavien ryhmien tarve on yhtä suuri.

Kaikista eniten asukkaat toivoivat mahdollisuutta ravitsemusterapeutin kanssa käytävään keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. Yleisötilaisuuksia eri ruoka- ja ravitsemusteemoilla toivottiin eri kohderyhmille ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettäväksi.

Ravitsemusterapian palveluita koko Keski-Suomeen

Keski-Suomen ravitsemusterapiayksikön perustaminen hyvinvointialueelle mahdollistaa ravitsemusterapian erityistason palvelut, alue- ja lähipalvelut sekä ravitsemusterveyden edistämisen palvelut tasa-arvoisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien saataville.

Yksikkö vastaa ravitsemusterapian vastaanottotyön ja ryhmäohjauksen lisäksi myös ammattilaisten koulutuksista ja luotettavasta ravitsemusviestinnästä asukkaille ja ammattilaisille sekä tuottaa uusia kuntien toivomia palveluita. Toiminta edellyttää riittävää määrää ravitsemusterapeutteja hyvinvointialueelle. Selvityksestä laskettua ravitsemusterapeuttien resurssitarvetta tullaan esittelemään hyvinvointialueen valmistelijoille osana Keski-Suomen ravitsemusterapiayksikön valmistelua, kertoo Nykänen.

Kyselyssä esille nousseita tarpeita

  • Hienoa, jos matalalla kynnyksellä olisi mahdollisuus saada apua mieltä askarruttaviin syömisen haasteisiin.
  • Yhteistä keskustelua ja pähkäilyä käytänteistä ja asiakastilanteista.
  • Erilaisille kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuus tilata ravitsemusterapeutin etäaika johonkin kokoontumiseen.
  • Yhteistyö kasvatushenkilöstön/oppilashuollon työryhmien kanssa.
  • Yhteistyö perhekeskusten kanssa ja etsivän nuorisotyön ja työllisyysyksikön asiakkaille.
  • Kunnan ravitsemukseen liittyvän strategian luominen.

Lisätietoja:

Eeva Nykänen, laillistettu ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, eeva.nykanen(at)ksshp.fi, p. 040 580 3501