Hyppää pääsisältöön
Ihmiset nostavat käsiään ylös.

Vammaispalveluiden kehittäminen

Tällä hetkellä Keski-Suomessa vammaispalvelut ovat pirstaleisia ja eri alueiden välillä on eroja palvelun saavutettavuudessa, saatavuudessa sekä laadussa. Kehittämistyömme tavoitteena on yhtenäistää vammaisen asiakkaan palvelu- ja hoitoketjuja peruspalveluja vahvistaen. Tahtotilana on, että asioiminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa hoituu vammaisen asiakkaan osalta mahdollisimman saumattomasti, eikä asiakkaan enää tarvitse asioida useassa eri toimipisteessä erikseen.

Asiakkaat ovat työmme keskiössä

Vammaisosaamista ja sen saatavuutta sekä laatua vahvistetaan sote-keskuksissa niin asiakastyössä, konsultaatioissa sekä digitaalisten kanavien kautta tapahtuvassa eri tahojen välisessä yhteistyössä. Erityishuollon asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan myös tulevaisuudessa, vaikka organisoituminen tapahtuu jatkossa eri tavoin ja vammaispalveluiden lainsäädännössä tapahtuu isoja muutoksia. Vahvistamme asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä muun muassa asiakasraadein, järjestöyhteistyöllä sekä vahvistamalla kokemusasiantuntijuuden käyttöönottoa vammaisten palveluissa.

Toimenpiteet ja työn eteneminen

Vammaisilla henkilöillä on samanlainen oikeus peruspalveluihin kuin muillakin hyvinvointialueen asukkailla. On kuitenkin huomioitava, että heillä on erityistarpeita, jotka on huomioitava jo palvelun suunnittelussa. Esimerkiksi erilaiset aistivammat, liikuntavammat, kehitysvamma ja autismi on huomioitava, jotta asiointi tulevaisuuden laaja-alaisissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa on mahdollisimman sujuvaa ja saavutettavaa.

Selvitämme, mitä erityisosaamista sote-keskuksiin tarvitaan, jotta vammaisen asiakkaan hoito- ja palvelupolku olisi sujuva ja asiakkaalle toimiva. Peruspalveluissa osaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi digitaalisissa palveluissa tapahtuvalla, nopealla ammattilaisten välisellä konsultaatiomahdollisuuksilla ja lisäkoulutuksilla. Lisäksi ammattilaiset oppivat toinen toisiltaan työskennellessään samoissa työtiloissa. Palveluita suunnitellaan yhteistyössä muiden valmistelutyöryhmien sekä asiakasedustuksen kanssa. Palvelu- ja hoitopolkujen toimivuutta kehitetään pilotointien yhteydessä ja niiden pohjalta tehdään tarkennuksia ja parannuksia jo olemassa oleviin malleihin.

Vammaisten palveluista on saatavilla yleistä ohjausta ja neuvontaa digitaalisesti saavutettavassa muodossa. Yhtenäiset, Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintatavat alueen vammaispalveluissa lisäävät tasavertaisuutta hyvinvointialueen eri puolilla asuvien asukkaiden kesken. Digitaaliset palvelut edistävät tiedon saantia myös virka-ajan ulkopuolella ja yhteydenpito omaan työntekijään helpottuu. OmaKS.fi-palvelun laajeneminen vammaispalveluiden osalta on suunniteltu tapahtuvan loppuvuodesta 2022. Yhteistyötä tehdään läpileikkaavalla periaatteella Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutyöryhmän kanssa koko kehittämistyön ajan.

Vammaislainsäädännön uudistuksen myötä kehitysvammaisten sekä autismin kirjon asiakkaiden palveluissa tapahtuu muutoksia. Hyvinvointialueen asiakkaiden tarvitseman erityisosaamisen nykytila kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan toimintamalliehdotus jatkoa varten kehittämistyön edetessä. Tavoitteena on, että jatkossakin asiakkaan tarpeiden mukaan on saatavilla jo varhaisessa vaiheessa jalkautuvaa erityisosaamista asiakkaan lähiympäristöön. Jalkautumalla voidaan tehdä erilaista arviointia, ohjausta tai konsultaatiota sote-keskusten moniammatillisen toimintamallin mukaisesti asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Palveluun pääsy nopeutuu, asiakas saa avun jo varhaisemmassa vaiheessa ja siirtymistä raskaampiin palveluihin pyritään ehkäisemään. Palveluita kehitetään laadukkaasti jatkuvan kehittämisen periaatteella, yhteistyössä vammaisen asiakkaan ja järjestöjen kanssa.

Mitä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta?

  • Asiakkaalla on tietoa palveluista digitaalisissa kanavissa ympäri vuorokauden.
  • Keski-Suomen hyvinvointialueella on yhtenäiset soveltamisohjeet. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa työntekijää nimettynä, riittää että hän ottaa yhteyttä keskitettyyn palveluohjaukseen ja asia lähtee sieltä etenemään, ohjautuminen oikeaan palveluun helpottuu ja asiakkaan siirtäminen toimipisteeltä toiselle vähenee.
  • Asiakas on tietoinen hänen omista suunnitelmastaan ja jatkotoimenpiteistä sote-keskuksessa. Työtä tehdään moniammatillisen toimintamallin mukaisesti. Asiakas saa palvelua lähempää ja tutun työryhmän toimesta. Työryhmää vahvistetaan asiakkaan tarpeiden mukaisella osaamisella. 
  • Kehitysvammapalveluissa asioineiden asiakkaiden palvelut on järjestetty jatkossa yhtenäisellä tavalla koko Keski-Suomen hyvinvointialueella.