Hyppää pääsisältöön
Henkilö tekee talouslaskelmia kännykällä.

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalipalvelu, joka perustuu asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (17§).

Mitä tarkoitamme sosiaalisella kuntoutuksella?

Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnalliseen tukeen. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista. Yleisimpiä sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä työmenetelmiä ovat sosiaalialan ammattilaisten tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen, sekä elämänhallinta ja suoriutuminen arkipäivän toiminnoista.

Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista kuntoutusjärjestelmää, ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden kuntoutuspalveluiden kanssa.

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys kokonaisvaltaisesta työskentelyn välttämättömyydestä asiakaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalinen kuntoutus voi toteutua yksittäisen asiakkaan kohdalla hyvin eri tavoin ja sen käytännön sisältö voi vaihdella. Sosiaalinen kuntoutus voi olla käytännössä esimerkiksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, kotiin ja arkeen annettavaa tukea, ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa, yhteisölliseen toimintaan ja harrastustoimintaan tukemista. Sosiaalisen kuntoutuksen kautta tuetaan asiakasta omien voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnallisten valmiuksien kehittämiseen.

Tavoitteemme

Osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa tavoitteenamme on rakentaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sosiaalinen kuntoutus on osa keskisuomalaista kuntoutuksen toimintamallia, jossa palvelun kriteerit ja eri toimijoiden vastuut ja työkalut ovat yhtenevät koko hyvinvointialueella. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä pyritään psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen yhteen toimivuuden tiivistämiseen.

Toimenpiteet

Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin rakentaminen aloitetaan nykytilan kartoituksella, jossa tutustumme tarkemmin paikalliseen tilanteeseen ja jo olemassa oleviin sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toteuttamistapoihin. Hyvinvointialueen valmistelutyötä ja työikäisten sosiaalipalveluiden valmistelutyöryhmän työtä tullaan hyödyntämään toimintamallin kehittämisessä. Kehittämistyössä hyödynnetään myös valtakunnallisesti tehtyä kehittämistyötä sekä palvelun laatukriteerejä.

Selvitystyön pohjalta on tarkoituksena lähteä hyödyntämään jo olemassa olevia hyviä ja vaikuttavia sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan muotoja ja lähteä rohkeasti pilotoimaan myös uutta toimintaa palvelun monipuolisuuden takaamiseksi. Kehittämistyössä painotamme palvelun yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta sekä monialaisuutta ja yhteen toimivuutta muiden kuntoutuspalveluiden kanssa. Suunnitelmana on kehittää myös etäkuntoutuksen muotoja.