Hyppää pääsisältöön

Sitoutunutta ja innokasta työotetta – Sote-palvelut työryhmässä työn tulokset esillä

21.3.2022

Sote-palvelut valmistelutyöryhmä kokoontui perjantaina 18.3.2022 kuulemaan neljän alatyöryhmän eli integraatioryhmän työn tuloksia. Työryhmissä työskentelee satoja, Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyviä ammattilaisia.

Kokouksen aluksi työryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo kertoi hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen (puhekielessä VATE) toimikausi on päättynyt ja aluevaltuusto ja aluehallitus ovat aloittaneet työskentelynsä 1.3. alkaen. Keväällä moni laaja kokonaisuus etenee: strategiatyö alkaa ja henkilöstö sekä muut sidosryhmät osallistetaan työhön, hyvinvointialuejohtajan rekrytointi käynnistyy, vaikuttamistoimielimet kootaan ja vuoden 2023 talousarvion valmistelu käynnistyy. Myös yhteistoimintaelin on asetettu ja henkilöstöjärjestöjen kanssa jatketaan asioiden valmistelua ja yhteistyötä. Alueellisen tiekartan mukaisten tehtävien työstö jatkuu ja hyvinvointialueen konsernirakenne valmistuu osana strategiatyötä. Myös eri osakokonaisuuksien tiedonkeruu kunnista ja sote-organisaatioista on edennyt suunnitellusti.

Integraatioryhmien väliraportit

Sote-palvelut valmistelutyöryhmän alla työskentelee neljä integraatioryhmää: Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut ja Koti- ja asumispalvelut. Ryhmät ovat järjestäytyneet tammikuussa ja kokoontuneet tiiviisti viikoittain. Ryhmien tavoitteena oli tuottaa palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämiskriteerit kevään 2022 aikana.

Ryhmien työskentely alkoi nykytilan kartoituksella sekä toimivien käytäntöjen ja haasteiden kokoamisella. Ryhmissä on tunnistettu yhdyspintojen kytkeytyminen ja läpileikkaavien osioiden yhteensovittaminen palveluihin. Integraatioryhmissä on työskennellyt satoja Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyviä ammattilaisia ja kaikissa ryhmissä sitoutuminen ja kiinnostus asioita kohtaan on suurta ja hyvin ammattimaista. Ryhmien puheenjohtajat nostivat esille ryhmien hyvää työskentelyä ja korostivat, että huomioitavaa on suuri työn määrä, joka laajenee sitä mukaa kun prosessit etenevät. Kuntien ja organisaatioiden toimintamallit ovat hyvin erilaisia toiminta-alueen ollessa monimuotoinen ja näiden osalta yhtenäistämistyö on alkamassa.

Perheiden palvelukokonaisuutta esitteli ryhmän puheenjohtaja Päivi Kalilainen, joka korosti ryhmänsä sitoutunutta ja aktiivista työotetta ja hyvää vuoropuhelua. Ryhmän työskentely on edennyt suunnitellusti. Loppukevään aikana ryhmä keskittyy huomioimaan kuntiin jäävät palvelut, lisää yhdyspintatyötä sekä työskentelee eroavaisuuksien yhteensovittamisen eteen. Eroavaisuuksia löytyy muun muassa neuvolapalveluista, kouluterveydenhuollosta, oppilas- ja opiskelijahuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta, lapsiperhetyöstä ja lastensuojelusta sekä perhekeskustoiminnasta.

Laaja-alaisen sote-keskuksen integraatioryhmän tuotoksia esitteli ryhmän puheenjohtaja Eva Pihlamaa-Tuononen. Alatyöryhmät ja päätyöryhmä toimivat tehokkaasti ja innostuneesti yhdessä. Raportin ensimmäinen vaihe valmistuu maaliskuun lopussa. Rajapinnat huomioidaan muihin työryhmiin ja vuoropuhelu on edelleen tärkeää. Toimintamallien eroavaisuuksien yhtenäistämistyö on alkamassa, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä kuntoutustyöryhmien malleissa. Myös asiantuntijahoitajien rooleissa sekä terminologiassa on eroavaisuuksia, joita yhdenmukaistetaan. Perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon on tehty kysely, jonka tulokset huomioidaan jatkotyöskentelyssä.

Sairaalapalvelut-integraatioryhmän valmistelukokonaisuudesta kertoi ryhmän puheenjohtaja Juha Paloneva. Suuresta koostaan huolimatta integraatioryhmä on pystynyt ripeään ja laajaan työskentelyyn, ja palvelukuvaukset sairaalapalveluiden osalta ovat viimeisiä viilauksia vaille valmiit. Yhteensovittamisen tarpeita on tunnistettu paljon niin sairaalapalveluiden sisällä kuin myös muihin osakokonaisuuksiin liittyen, ja näitä on syytä palastella jatkossa alatyöryhmien ratkaistaviksi. Esimerkiksi tukipalveluiden järjestämisessä on nykyisten organisaatioiden välillä suuria eroja.

Koti- ja asumispalvelujen valmistelukokonaisuutta kuvasi ryhmän puheenjohtaja Anu Kinnunen. Palvelukuvauksen ja palveluiden myöntämiskriteerit ovat pääosin valmiit. Palveluiden eroavaisuuksia tarkennetaan edelleen kokoamalla suoritetietoja. Palvelualueiden rajapintojen työsuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Keskeiset muutokset hyvinvointialueelle siirtyessä liittyvät muun muassa palveluihin ohjautumiseen, myöntämiseen ja päätöksentekoon, palvelutuotteiden ja -nimikkeiden yhdenmukaistamiseen, asiakasmaksuihin ja palkkioihin sekä sopimuksiin.

Integraatioryhmät ovat

1. Perheiden palvelukokonaisuus

 • Puheenjohtaja: Päivi Kalilainen, Palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteerit: Anu Pihl, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Viitasaari
 • Alatyöryhmät:
  • Ohjaus
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (SHL)
  • Lastensuojelulain mukaiset palveluiden (LSL)
  • Oppilashuolto
  • Kouluterveydenhuolto
  • Opiskelijaterveydenhuolto
  • Nuorten päihdetyö
  • Neuvolatyö
  • Lasten ja nuorten mielenterveystyö
  • Perhekeskus
  • Neuropsykiatrinen työ
  • kuntoutus

2. Laaja-alainen sote-keskus

 • Puheenjohtaja: Eva Pihlamaa-Tuononen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus
 • Varapuheenjohtaja: Keijo Lukkarinen, ylilääkäri, Äänekoski
 • Sihteerit: Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö ja Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Alatyöryhmät:
  • Kuntoutus
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Suun terveydenhuolto
  • Palvelutarpeen arviointi (HTA PTA)
  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut
  • Vammaispalvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut, Erikoissairaanhoito perustasolla -ryhmä, Sosiaali- ja kriisipäivystys

3. Sairaalapalvelut

 • Puheenjohtaja, Juha Paloneva, vs. johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 • Varapuheenjohtaja: Kati Seppänen, palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteerit: Anne Pihl, palvelujohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Merja Ahonen, sidosryhmäasiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Alatyöryhmät:
  • Sairaala Novan vuodeosastotoiminta,
  • Terveyskeskus-sairaalat
  • Sairaala Nova poliklinikat
  • Yhteispäivystys
  • Diagnostiset palvelut
  • Sairaala-apteekki
  • Apuvälinekeskus
  • Kliiniset ja tuotannolliset tukipalvelut

4. Koti- ja asumispalvelut

 • Puheenjohtaja: Anu Kinnunen, palvelujohtaja, Saarikka
 • Varapuheenjohtaja, Maarit Raappana, palvelujohtaja, Jyväskylä
 • Sihteeri: Tuija Koivisto, perusturvajohtaja, Keuruu
 • Alatyöryhmät
  • Kotiin vietävät palvelut, ennalta ehkäisevä työ ja varhainen tuki
  • Kotiin vietävät palvelut, omais ja perhehoito
  • Ikääntyvien asumispalvelut
  • Erityisryhmien kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut  

Seuraava tapaaminen

Valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 22.4.2022.

Lisätietoja:

 • Kati Kallimo, Sote-palvelun valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi