Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa tarvittavan tietopohjan koonti

8.10.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa on käynnistynyt hyvinvointialueelle siirtyvään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaan liittyvän tietopohjan koonti.

Valmistelussa tarvittavia siirtyvän toiminnan tietoja kerätään syksyn aikana kunnista ja kuntayhtymistä useammasta näkökulmasta:

  • käyttötalouden, siirtyvän omaisuuden ja investointien tiedot
  • siirtyvän toiminnan käytössä olevien tilojen tiedot
  • siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset ja niiden tiedot
  • siirtyvän toiminnan käytössä olevien tietojärjestelmien tiedot

Tiedonkeruun kokonaisuudet, aikataulu ja yhteyshenkilöt on kuvattu oheisessa liitteessä.

Tarkemmat ohjeet tiedonkeruun sisällöstä ja toteuttamistavasta toimitamme kuntien nimeämille, aihealuekohtaisille yhteyshenkilöille. Tietojen keräämisen ja yhteismitallisuuden tueksi on aihealueittain suunniteltu ratkaisuja, muun muassa Teams-klinikoita tietojen tuottajille ja asiantuntijatukea kysymysten yhteiseen ratkaisuun. Pohjatietona käytetään soveltuvin osin aikaisemmin, esimerkiksi taloustilastoon tai aikaisempiin valmisteluvaiheisiin tuotettuja tietoja. Tietojen kerääminen organisaatioista on kuitenkin välttämätöntä, sillä aiemmin tuotetut tiedot eivät ole kaikilta osin ajantasaisia tai riittävän tarkasti eriteltyjä.

Tietojen kerääminen liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen voimaanpanolain mukaisten tehtävien valmisteluun. Hyvinvointialueella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta, sairaanhoitopiiriltä ja alueen pelastustoimelta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun edellyttämät välttämättömät tiedot.   

Liite:

Yhteenveto kerättävistä tiedoista, syksy 2021

Lisätietoja:

Liitteen mukaiset yhteyshenkilöt