Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetut

Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan ja hyväksyi strategian

14.6.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksyi kokouksessaan 14.6. hyvinvointialuestrategian ja hyvinvointialueen organisaation perusteet. Hyvinvointialuejohtajaksi valittiin virkavaalissa Jan-Johannes Tollet äänin 39-30.

Strategiassa hyvinvointialueen visiona on se, että vuonna 2030 keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudestaan on maan kärkeä. Hyvinvointialueesta halutaan myös vetovoimainen asukkaiden, henkilöstön ja yritysten näkökulmasta.

Vision toteutumiseksi strategian tavoitteina ovat, että keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu, keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat ja että toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.

Tavoitteisiin tähdätään kuuden strategisen menestystekijän kautta, joita ovat ihmislähtöiset palvelut, hyvinvoiva henkilöstö, tiedon systemaattinen hyödyntäminen, kumppanuudet, osallistuvat asukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut sekä toiminnan kehittäminen ja uudistaminen.

Hyvinvointialueen toiminnan tarkoituksena eli missiona on se, että se edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä.

Hyvinvointialueen arvoina, joihin toiminta perustuu, ovat ihmislähtöinen ja yhdenvertainen kohtaaminen, avoin yhteistyö sekä luotettavuus ja vastuullisuus myös tuleville sukupolville.

Aluevaltuusto myös pyysi aluehallitusta lisäämään strategiaan aluevaltuutettu Neittaanmäen ehdottomat lisäykset koskien tutkimusta ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Hyvinvointialueen organisoituminen perustuu strategiaan

Hyvinvointialueen organisaation toimintamalli tukeutuu työn alla olevaan hyvinvointialuestrategiaan. Sen lähtökohtana ovat ihmislähtöisyys sekä hyvinvointialueen monitahoinen rooli alueellisena, kansallisena sekä kansainvälisenä toimijana. Ihmislähtöisyyden toteutumista tukee vahvan järjestämisen roolin tunnistaminen osana hyvinvointialueen johtamista, päätöksentekoa ja organisoitumista.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa hyvinvointialuekonsernin toimintaa, taloutta ja hallintoa kokonaisuutena ja vastaa mm. strategian tavoitteiden saavuttamisesta sekä tarvittavasta yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatiossa on kolme toimialaa, jotka ovat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Pelastustoimi. Toimialat tukevat hyvinvointialuejohtajaa ja konsernin johtamista asetettujen tavoitteiden ja strategian mukaisesti. Toimialat jakautuvat edelleen vastuualueisiin. Konsernipalvelut jakautuisivat kolmeen vastuualueeseen: Strateginen kehittäminen ja järjestäminen, Johtamisen tukipalvelut sekä Palvelutuotannon tukipalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannossa on neljä tuotannon vastuualuetta: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Koti- ja asumispalvelut, Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus ja Sairaalapalvelut. Tuotannon vastuualueet jakautuvat palvelualueisiin, palvelualueet palveluyksiköihin ja palveluyksiköt edelleen toimipisteisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto organisoituu edellä mainitun rakenteen mukaisesti siten, että organisoituminen ottaa huomioon uudistuksen palvelujen integraatiotavoitteet, palveluiden jatkuvuuden turvaamisen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien mahdollistamat toimintamallit.

Pelastustoimen toimiala muodostuu Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, joka on yhtenä vastuualueena pelastuslain mukaisena tuotanto-organisaationa. Pelastuslaitos -vastuualue jakautuu palvelualueisiin, palvelualueet jakautuvat edelleen palveluyksiköihin ja toimipisteisiin.

Aluevaltuutettu Aukee esitti aluevaltuutettu Lajusen kannattamana organisaation muutosta siten, että lääketieteen professiovastaava eli vastaava lääkäri lisättäisiin organisaatioon hyvinvointialuejohtajan alle.

Aluevaltuusto hyväksyi äänin 64-5 aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöorganisoitumisen toimiala- ja vastuualuetason. Palvelutuotannon organisaatiotasot ovat vastuualueen alla palvelualue, palveluyksikkö ja toimipiste. Näiden sisältö tarkentuu jatkovalmistelussa. Konsernihallinnossa vastuualueiden alla on palvelualuetaso, jonka sisältö tarkentuu jatkovalmistelussa.  Professiovastuiden rooli ja sijoittuminen tarkastellaan tuotanto-organisaation jatkovalmistelussa.

Hyvinvointialuejohtajaksi Jan-Johannes Tollet

Aluevaltuuston valitsi virkavaalissa hyvinvointialuejohtajaksi Jan-Johannes Tolletin. Tollet sai vaalissa 39 ääntä ja Mikko Komulainen 30 ääntä.

Hyvinvointialuejohtajan virkaa haki 11 henkilöä. Kuusi hakijaa haastateltiin ja he tekivät myös kirjallisia tehtäviä. Valmistelun perusteella Mikko Komulainen ja Jan-Johannes Tollet täyttivät hyvinvointialuejohtajalta vaaditut osaamisen edellytykset ja vastasivat hakuilmoituksessa esitettyihin johtajuutta ja johtamispersonaa koskeviin kriteereihin, tosin erilaisin painotuksin. Komulaisesta ja Tolletista tehtiin myös henkilöarvioinnit sekä saatiin suosittelijoiden arviot. Aluevaltuusto myös haastatteli heitä.

Hyvinvointialejohtajan virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi. Hyvinvointialuejohtajan valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa ja palkkauksesta sovitaan valituksi tulleen kanssa tehtävässä johtajasopimuksessa.

Lisäksi aluevaltuusto päätti palauttaa aluevaltuutettu Autereen esityksestä ja aluevaltuutettu Melvillen kannattamana yksimielisesti hallintosäännön uudelleen valmisteluun.

Aluevaltuusto myös merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja pyysi aluehallitusta antamaan aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi tilivuotta 2021 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi tilivuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Lisäksi tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Juha Kaistinen.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki: https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=429).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla osoitteessa www.hyvaks.fi heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä osoitteessa www.hyvaks.fi maanantaina 20.6.2022.

Lisätietoja:
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko, p. 050 341 2860