Hyppää pääsisältöön

Aluehallitus käsitteli muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmaa, tarkensi vuoden 2022 talousarviota ja nimesi vaikuttamistoimielimiin jäsenet kuntien ehdotuksesta

12.4.2022

Aluehallitus käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta.

Siirtosuunnitelmassa on muun muassa kuvaus yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä keskeisistä henkilöstölinjauksista.

Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on tämän hetkisen tiedon mukaan noin 11 600 henkilöä. Henkilöstöllä on 505 erilaista tehtävänimikettä. Palkkakulut sivukuluineen ovat noin 525 miljoonaa euroa. Siirtyvää henkilöstöä koskee 200 erilaista paikallista sopimusta ja käytännettä.

Siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta valmistellaan edelleen tämän vuoden aikana HR-työryhmissä, laajennetussa henkilöstötyöryhmässä ja hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä. Siirtosuunnitelma ja -sopimus tulevat aluevaltuuston käsiteltäväksi uudelleen loppuvuonna 2022.

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy luonnokset Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi, joista käyvät ilmi henkilöstön siirron periaatteet.

Aluehallitus päätti myös antaa luovuttaville organisaatioille suositukset henkilöstöä koskevista asioista, joita ovat virkojen ja toimien täyttäminen, palkkapoliittiset linjaukset, paikalliset sopimukset sekä säästövapaiden, liukuvan työajan saldojen ja työaikapankkivapaiden vähentäminen. Luovuttaville organisaatioille suositellaan muun muassa, että tasokorotuksista pidättäydytään, paikalliset sopimukset suositellaan päätettäväksi 31.12.2022 mennessä ja että säästövapaiden, liukuvan työajan sekä työaikapankkivapaiden pidetään toiminnan niin salliessa vuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2022 muutetaan lisärahoituksesta johtuen

Vuoden 2022 käytettävissä oleva valmistelurahoitus on suurempi kuin väliaikaisen valmistelutoimielimen joulukuussa hyväksymässä talousarviossa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut uusia päätöksiä valmistelurahoituksesta joulukuun lopussa ja maaliskuun lopussa. Lisäksi tilinpäätöksessä vuonna 2021 hyvinvointialueelle maksettuja valtionavustuksia on jaksotettu vuoden 2022 tuloksi siltä osin kuin menot toteutuvat vasta 2022. Valmistelurahoituksen kokonaismäärä on noin 28 miljoonaa euroa. Muuhun kuin ICT-valmisteluun käytettävä valmistelurahoitus on noin 5 miljoonaa euroa ja ICT-valmisteluun noin 23 miljoonaa euroa. Rahoituksella voidaan turvata siirtymän kannalta välttämättömien ICT-hankkeiden valmistuminen.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen muutetun talousarvion vuodelle 2022 ja että aluevaltuusto päättää, että talousarvion sitovuustasoja ovat tilikauden tulos 0 euroa ja investointien loppusumma 3 147 euroa. Investoinnit liittyvät in-house-yhtiöiden osakkeiden ostoon.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi päivitetyn ICT-hankesuunnitelman.

Aluehallitus nimesi lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

Aluehallitus nimesi jäsenet lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin kuntien esitysten mukaisesti. Esityslistan julkaisemisen jälkeen lista täydentyi Uuraisten kunnan esityksillä. 

Lisäksi aluevaltuusto pyysi vaikuttamistoimielimiä valmistelemaan ehdotukset niiden toimintasäännöiksi ja osana toimintasäännön valmistelua arvioimaan muiden kuin kuntien nimeämien jäsenten roolia, määrää ja valintaperusteita. Aluehallitus päätti myös vaikuttamistoimielinten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista toimintasäännön hyväksymiseen saakka. Eino Nissinen jääväsi itsensä nuorisovaltuuston nimeämisten käsittelystä.

Lisäksi aluehallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteluun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin esityksen vanhan keskussairaalan rakennusten F1, F2 ja 45 vuokrasopimuksen hyväksymisestä. Seuraavat luottamushenkilöt jääväsivät itsensä asian käsittelystä: Kaisa Garedew, Mervi Hovikoski, Janne Luoma-aho, Markku Puro ja Ville Väyrynen.

Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi saapuneen lausuntopyynnön koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sekä hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023 ja valtuutti Aija Suntioisen valmistelemaan ja antamaan lausunnon ja tuomaan lausunnon tiedoksi aluehallitukselle.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
  • vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Vaikuttamistoimielimiin nimetyt

Vaikuttamistoimielimiin nimetyt ovat ohessa. Lisäksi Uuraisilta nimettiin nuorisovaltuustoon Jussi Lehtovirta ja Joni Kalliokoski, vammaisneuvostoon Seija Hartikka ja vanhusneuvostoon Maritta Kuitunen.