Hyppää pääsisältöön

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa hyvinvointialuejohtajan rekrytointia ja lausuntoja valmistelussa oleviin lainsäädäntömuutoksiin

22.3.2022

Keski-Suomen aluehallitus käsitteli 22. maaliskuuta kokouksessaan lausuntoja valmistelussa oleviin lainsäädäntömuutoksiin, HR- ja palkkajärjestelmän hankintaa, strategiatyötä ja hyvinvointialuejohtajan rekrytointiprosessia.

Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi käynnistyy tällä viikolla. Hakuaikaa on 19.4. saakka. Hyvinvointialuejohtajan virkaan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.  Tehtävä edellyttää muun muassa vahvaa strategia-, henkilöstö-, talous- ja muutosjohtamisen kokemusta.  Aluevaltuuston on määrä valita hyvinvointialuejohtaja 14.6. Aluehallitus hyväksyi rekrytointiprosessin. Hakuilmoitus julkaistaan 25.3. hyvaks.fi:ssä sekä tämän viikon aikana muun muassa Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Oikotiellä.

Lausuntoja valmisteilla oleviin lakeihin

Lausunnossa vammaispalvelulaista pidetään tärkeänä, että pitkään valmisteltu lakiuudistus saadaan vietyä loppuun. Vammaispalvelulain säädöskohtaisissa perusteluissa vammaispalvelulain soveltamisala katsotaan kapeaksi ja sosiaalihuoltolaki ja muut lait ensisijaisiksi. Huoli kuitenkin on, että lain soveltamisala laajenee. Vammaispalvelulain soveltamisala laajenee, millä on hyvinvointialueen kustannuksia kasvattava vaikutus. Vammaispalvelut tulevat olemaan noin 10 prosenttia hyvinvointialueen budjetista.

Aluehallitus kiinnittää lausunnossaan huomiota useisiin lapsiin ja nuoriin liittyviin asioihin.  Vammaispalvelulain suhdetta muuhun lainsäädäntöön kuten varhaiskasvatuslakiin ja perusopetuslakiin toivotaan selkeytettäväksi. Aluehallitus pitää tärkeänä ns. nepsy-lasten ja -nuorten tarvitseman tuen varmistamista. Samoin aluehallitus korostaa pidentyneen oppivelvollisuuden edellyttämän tuen selkiyttämistä toisen asteen opetuksessa. Epäselvät tilanteet rajanvedossa opetustoimen ja vammaispalveluiden välisissä vastuissa tulee selkiyttää niin, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalakiesitystä koskevassa lausunnossa todetaan, että lakiluonnoksen esitykset ovat pääosin selkeitä ja perusteltuja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontakokonaisuuden yhtenäistämiseksi. Lisäksi lausunnossa esitetään muun muassa, että lakiin kirjattaisiin selkeämmin yhteistyövelvoite valvontaviranomaisen ja hyvinvointialueen välillä koskien rekisteröintimenettelyä. Aluehallitus hyväksyi lausunnon.

Lausunnossa koskien lakeja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä todetaan, että lakimuutokset ovat pitkälti teknisluonteisia liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille. Keski-Suomen hyvinvointialueella on meneillään valmistelut myös työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP-palvelukokonaisuuden) ja kotoutumiseen liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi.

Lisäksi lausunnossa ilmaistaan huoli työllisyyden kuntakokeilun ulkopuolella olevien kuntien mahdollisuuksista osallistua jatkossa TYP-toimintaan. Työllisyyden kuntakokeilussa on Keski-Suomesta mukana yhteensä seitsemän kunta ja kokeilujen ulkopuolella on 15 kuntaa. Lakiesityksen mukaan kokeilujen ulkopuolella olevat kunnat jäisivät 1.1.2023 pois ns. TYP-toiminnan kokonaisuudesta, vaikka niillä on vastuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja näiden palveluissa olisi TYP-kriteerit täyttäviä asiakkaita.  Näin ollen esim. pohjoisen Keski-Suomen TYP-verkoston kunnat jäisivät pois TYP-verkostosta.  

Aluehallitus päätti ehdottaa lausunnossaan, että kaikkien kuntien tulisi voida olla mukana uuden lain mukaisissa TYP-verkostossa vuoden 2023 alusta alkaen siihen asti kunnes TE-palveluiden järjestämisvastuu todennäköisesti siirtyy kunnille vuoden 2024 aikana.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa HR- ja palkkajärjestelmää ja strategiatyön etenemistä

Hyvinvointialue tarvitsee 1.1.2023 alkaen toimivat HR- ja palkkajärjestelmät sekä taloushallinnon tietojärjestelmät toiminnan käynnistämiseksi. Valmistelussa tärkeänä näkökohtana on ollut sujuvan siirtymän turvaaminen. Aluehallitus päätti hankkia esityksen mukaisesti suorahankintana HR- ja palkkajärjestelmäksi CGI HR Priman ja SAP HCM:n. Kyseessä on väliaikainen ratkaisu, jolla hyvinvointialueen käynnistyminen voidaan turvata. Suorahankinnan perusteena on aikataulut eli hyvinvointialueen käynnistymisen ja mm. palkanmaksun sujuvuuden turvaaminen muutosvaiheessa. Myös kustannuksellisesti hankinta on perusteltu. Vastaavat järjestelmät ovat jo käytössä osassa hyvinvointialuetta. Hankinnan kokonaisarvo on korkeintaan 2 640 000 euroa.

Hyvinvointialueen strategiatyö etenee suunnitellusti. Aluevaltuuston strategiatyöpaja on 7.-.8.4. Lisäksi keskisuomalaisille järjestetään alueellisia strategiakeskustelutilaisuuksia. Alustavasti ne ovat 27.4., 3.5. ja 19.5. klo 17-18.30 Jyväskylässä, Jämsässä ja Saarijärvellä.  Seuraavan valtuuston kokouksen yhteydessä 29.3 käydään valtuustoryhmien evästyskeskustelu Keski-Suomen hyvinvointialueen visiosta vuoteen 2025 ja 2030.

Aluehallitukselle esiteltiin myös tukipalveluiden selvitystyön tilannetta. Ensisijaisesti on pyrittävä varmistamaan toiminnan jatkuvuus hyvinvointialueen aloittaessa. Aluehallitus sai selvityksen erityisesti ICT- tukipalveluiden kokonaisuudesta sekä ruokapalveluista. Molemmissa selvitetään kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyövaihtoehtoja. Aluehallitus merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelun käynnistämistä käsitellään hallituksen kokouksessa 12.4. Seuraavassa kokouksessa käsitellään myös hyvinvointialueen vuoden 2022 lisätalousarviota, koska eduskunta on myöntänyt hyvinvointialueille lisärahoitusta mm. ICT-valmisteluun.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/paatoksenteko/aluehallitus. Samassa osoitteesta löytyy aluehallituksen kokouksen pöytäkirja heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
  • vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302