Hyppää pääsisältöön
Tuija Koivisto

Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse järjestämisvastuun siirtämisestä

15.10.2021

Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Keski-Suomen hyvinvointialue on uusi, oma, itsenäinen organisaatio. Sillä on oma y-tunnus. Tämä organisaatio tulee vastaamaan noin 275 000 ihmisen sosiaali-ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palveluista ja on lähes 10 000 tekijän työnantaja. 

Mittavan uudistuksen valmistelua ohjaa alueellisen toimeenpanon tiekartta. Allekirjoittanut on valmisteluvastuussa järjestämisen tehtäväkokonaisuudesta. Väliaikainen valmistelutoimielin on asettanut työn tueksi sote-palvelujen jaoston, jossa on edustettuna kaikkien luovuttavien organisaatioiden sosiaali- ja terveyspalveluista että pelastustoimen palveluista vastaavat johtajat sekä kaksi henkilöstöjärjestöjen edustajaa. Sote-palvelujen jaosto tekee tiivistä yhteistyötä meneillään olevien valtionosuushankkeiden kuten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelu –hankkeen kanssa. 

Jaosto keskittyy järjestämistehtävän kokonaisuuteen, johon kuuluu muun muassa:

  • väestön palvelutarpeen nykytilan ja tulevaisuuden skenaarioiden määrittely sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittäminen
  • järjestämistehtävän täsmentäminen
  • tuotannonohjauksen määrittäminen
  • integraation, koordinaation ja yhteistyön edistäminen
  • strategiatyön käynnistäminen

Tällä hetkellä työtä tehdään väliaikaisen valmistelutoimielimen eli puhekielessä VATE:n alaisuudessa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta on voimaanpanolailla rajoitettu, joten vielä ei voida edetä asioissa, jotka edellyttävät tarkoituksenmukaisuusharkintaa tai poliittista arviointia tai joiden vaikutukset ovat hyvinvointialueen kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia. Tällaiset tehtävät on voimaanpanolain mukaan jätettävä aluevaltuuston hoidettaviksi. Palvelustrategiaan, palvelutasoon, palveluverkkoon liittyvät päätökset kuuluvat aluevaltuustolle, jonka toimikausi alkaa 1.3.2022.

Sote–palvelujen jaosto on aloittanut työnsä viranomaistehtävien määrittelystä, jotta varmistetaan, että hyvinvointialueelle siirryttäessä asiakaskohtaisille päätöksille on toimivaltaiset tekijät, ja että esimerkiksi palvelujen myöntämisperusteet ja toimintaohjeet ovat yhteismitalliset koko hyvinvointialueella. Toki sote-palvelujen jaosto yhteistyössä hankkeiden kanssa kerää mittavasti tietoa aluevaltuustolle päätöksenteon tueksi.

 Järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille siirtyvät nykyisistä palveluista myös asiakkaat/potilaat, henkilöstö, sopimukset, toimitilojen hallinta ja irtain eli hyvinvointialueelle siirtyy kokonaisuudessaan myös palvelutuotanto. Lopputulemana tutut työntekijät huolehtivat tutuista asiakkaista tutuissa toimintaympäristöissä. Syytä on myös muistaa, että ne runsaat 100 substanssilakia, joissa säädetään niistä palveluista, joita järjestämisvastuun siirto koskee, säilyvät kutakuinkin ennallaan.

Tutustu sote-palvelut jaostoon ja sen jäseniin

Tuija Koivisto
puheenjohtaja, Sote-palveluiden jaosto
Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin