Hyppää pääsisältöön

Tervetuloa uusille sivuillemme. Sivujamme täydennetään edelleen. Alkuvuodesta 2023 löydät sosiaali- ja terveyspalvelut myös kuntasi verkkosivuilta.

Ammattilainen terveysaseman käytävällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan ja potilaan kanssa ja hänen asioitaan pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla ja potilaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista.

Terveydenhuollossa potilaalla on Potilaslain (785/1992) mukaan oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Sosiaalihuollossa asiakkaalle on Asiakaslain (812/2000) mukaisesti selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, jotka vaikuttavat hänen asiaansa. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet rekisteritietoihinsa

Hyvinvointialueella asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekistereihin. Asiakasta kutsutaan tällöin henkilörekisteriin liitetyksi rekisteröidyksi henkilöksi.

Suurin osa Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestettävistä ja tuotettavista pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluista perustuu lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Lakisääteisiä palveluja annettaessa rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan seuraavia oikeuksia henkilötietoihinsa:

  1. oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  2. oikeus saada pääsy tietoihin
  3. oikeus oikaista tietoja
  4. oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  5. rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn rajoituksesta tahoille, joille henkilötietoja on luovutettu
  6. oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 66700
tietosuoja[at]om.fi

1. Oikeus saada informaatiota henkilörekisteristä

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojensa käsittelystä. Keski-Suomen hyvinvointialueella laaditaan tietosuojaselosteet rekisteröityjen informoimiseksi. Tietosuojaselosteet julkaistaan hyvaks.fi-sivuilla heti, kun ne on laadittu.

2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä (tai huollettavastaan) on tallennettu henkilötietorekisteriin tai, että hänen tietojaan ei ole rekisterissä. Oikeutta pyydetään henkilökohtaisesti esim. rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella. Oikeuden käyttäminen on pääsääntöisesti maksutonta.

Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon saannista saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jos tiedon antaminen vaikuttaisi haitallisesti jonkun toisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin. Kieltäytymisestä on annettava kirjallinen, perusteltu selvitys rekisteröidylle.

Sosiaalipalveluissa on huomioitavaa, että lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee pyytää lapsen nimellä.

Terveydenhuollossa omien tietojen tarkastaminen onnistuu melko kattavasti Omakanta-palvelun kautta. Omakannassa näkyvät 1.3.2015 jälkeen tallennetut yhteenvetotasoiset potilastiedot. Tiedot siirtyvät terveydenhuollon käynnin jälkeen Omakanta-palveluun viiveellä.

Mikäli alaikäinen on ikä ja kehitystaso huomioiden kykenevä ymmärtämään asian merkityksen on hänellä mahdollisuus käyttää tarkastusoikeuttaan itse ja kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Pyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Oikeus tietojensa oikaisuun

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Useissa asiointijärjestelmissä rekisteröity voi itse korjata omat yhteystietonsa. Muussa tapauksessa rekisteröidyn on pyydettävä oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. rekisteritietojen korjauspyyntö -lomakkeella.

Jos rekisterinpitäjä katsoo, että tiedot eivät rekisteröidyn esittämistä näkemyksistä huolimatta ole käsittelyn tarkoituksen kannalta epätarkkoja tai virheellisiä, ei tietoja tarvitse oikaista. Rekisterinpitäjän on tällöin annettava rekisteröidylle perusteltu vastaus siitä, miksi tietoja ei oikaista.

Pyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Muita oikeuksia henkilötietoihin

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää rekisterinpitäjää valvomaan henkilötietojen käsittelyä mm. lokitietojen avulla. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.

Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada lokitietojen avulla tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja. Pyynnön voi tehdä ”Lokitietopyyntö” -lomakkeella. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle.

Pyyntöön on vastattava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa julkisuuslaki (11–12§).

Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. Asianosaisen tietopyyntö -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja elinaikaisiin potilasasiakirjoihin jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen. Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Asiaa ohjaa potilaslaki (785/1992, 13§).

Tietoja voi pyytää esim. Hakemus kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisesta -lomakkeella. Pyynnön esittäjän on perusteltava oikeutensa tietoihin.