Hyppää pääsisältöön
Kaksi ammattilaista keskustelevat ja kävelevät käytävällä.

Maksukatto

Maksamillesi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille maksuille
on säädetty enimmäismääräksi eli maksukatoksi 692 €. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen kokonaismäärä ylittää tämän summan, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun asti pääsääntöisesti maksuttomia.

Asiakkaanamme huolehdit itse maksukaton seurannasta. Maksukaton täytyttyä sinulle annetaan tarvittaessa todistus.

Alle 18-vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät
maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun laillisen huoltajan maksujen kanssa.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta/laitospalvelusta peritään kuitenkin ylläpitomaksuna 22,80 € /hoitopäivä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä maksukaton ylittymisen jälkeen.

Maksukattoa kerryttävät maksut

 • terveyskeskuksen avosairaanhoito
 • poliklinikan antamasta tutkimus ja hoito
 • päiväkirurginen toimenpide
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpide
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta
 • sarjassa annettavasta hoidosta
 • päivä- ja yöhoidosta (lyhytaikainen laitoshoito)
 • tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta laitospalvelusta
 • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle
  • em. palveluista perityt maksut, kun palvelu on järjestetty ostopalveluna
  • em. palveluista perityt maksut, kun asiakasmaksulasku on maksettu toimeentulotuesta
  • em. palveluista etäpalveluna perityt maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

 • maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta
 • maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka rinnastetaan kunnan asukkaaseen
 • tilapäisen kotipalvelun tai tilapäisen kotihoidon maksua
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittäviä maksuja
 • sairaankuljetusmaksua
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksua
 • lääkärintodistusmaksua
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävää maksua
 • sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelumaksua
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perittyjä asiakasmaksuja
 • vaikeavammaisen asumispalvelumaksua
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelumaksua
 • työterveyshuollon maksua
 • perhehoidon maksua
 • viivästyskorko- ja perintäkulumaksuja
 • muita maksuja, joiden huomioon ottamisesta maksukatossa ei säädetä asiakasmaksulain § 6a:ssä
 • palvelusetelillä järjestetyn palvelun omavastuuosuus

Todistus maksukaton ylittymisestä

Maksukaton täytyttyä sinulle annetaan tarvittaessa todistus. Todistuksen myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Todistuksen saamiseksi on sinun tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet itsesi tai huollettaviesi alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Todistus on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun saakka.

Poikkeuksia

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta/laitospalvelusta peritään täysi-ikäisiltä ylläpitomaksuna 22,80 € per hoitopäivä myös maksukaton ylittymisen jälkeen.'

Maksukaton ylittävien maksujen palautus

Jos olet maksanut kalenterivuoden aikana maksukattoon sisältyviä palveluja enemmän kuin 692 euroa, on sinulla oikeus saada suoritetut maksusi takaisin. Palautuspyyntö on tehtävä seuraavan kalenterivuoden aikana.