Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöhön puitesopimus

13.9.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tänään 13.9. kuntayhteistyötä koskevaa puitesopimusta.

Kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyösopimuksella edistetään keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistetaan saumattomia palveluketjuja, toimivia ennaltaehkäiseviä palveluja ja asukkaiden osallisuutta. Kaikki sopijaosapuolet sitoutuvat myös ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Aluehallitus esittää Keski-Suomen kunnille ja maakuntaliitolle, että ne allekirjoittavat sopimuksen. Lisäksi aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen hyvinvointialueen osalta.

Puitesopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Myös yhteinen tilannekuva ja valmiuden ja varautumisen yhteensopivuus ovat tärkeässä asemassa. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. Yhteistyötä tehdään monella tasolla ja foorumeilla, kuten asiakkaan ja ammattilaisten tasolla, verkostoissa ja yhteistyöryhmissä.

Yhteistyörakenteista on tärkeä sopia, koska niin hyvinvointialue, kunnat kuin Keski-Suomen liitto palvelevat keskisuomalaisia ja Keski-Suomessa käyviä. Asukas- ja asiakaskohtaisiin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita on paljon.

Hyvinvointialueen strategiassa kumppanuudet ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa. Se on yksi strategisista menestystekijöistä, minkä avulla tavoitellaan sitä, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä.  

Hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut Työterveys Aallolta

Aluehallitus päätti hankkia henkilöstön työterveyspalvelut Työterveys Aallolta. Hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä tällä hetkellä noin 90 prosenttia on jo Työterveys Aallon palvelujen piirissä. Työterveyspalveluihin tulee kuulumaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon eli niin sanotun Kela I lisäksi työterveyspainotteisen sairaanhoidon eli niin sanotun Kela II palveluja. Sopimus Aallon kanssa tehdään 3 vuodeksi.

Työterveys Aalto on hyvinvointialueen in-house -yhtiö eli hyvinvointialueen omistuksessa.

Sotea koskevat valtionavustushankkeet siirtymässä Jyväskylän kaupungilta hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto suostuu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) -hankeen valtionavustusten siirtoon ja hankkeiden hallinnointiin sekä jatkamiseen hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille lainsäädännön muutosten myötä, vaan niitä täytyy erikseen hakea siirrettäväksi.

Siirrettäväksi esitetyt hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2023 ajan. Terveyden ja hyvinvointilaitos arvioi hankkeiden tulokset. Hankkeet tukevat hyvinvointialueen rakentamista ja hankkeiden tavoitteet ovat yhteneviä hyvinvointialueen strategian kanssa. Hankkeita on tähän asti hallinnoinut keskisuomalaisten kuntien puolesta Jyväskylän kaupunki. Hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa ja niissä on mukana 50-60 työntekijää.

Hankkeista on lisätietoa osoitteissa https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma ja https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke.

Hallintosääntöön tulossa täydennyksiä

Hallintosääntöön on tulossa vielä täydennyksiä, jotka koskevat toimielinrakennetta, johtoryhmärakennetta, professiovastuita, varautumista ja poikkeusoloja sekä toimivallan delegointeja. Konsernin johtoryhmään on tulossa henkilöstön edustus. Myös professiovastuulliset kuuluisivat konsernin johtoryhmään. Aluehallitus evästi jatkovalmistelua. Hallintosäännön lisäyksiä on tarkoitus tulla aluevaltuuston päätettäväksi 4.10. Hallintosäännön lisäyksiä on tarkoitus käsitellä YT-elimessä 19.9.

Aluehallitus perusti arviointijohtajan ja palvelujohtajien virat

Aluehallitus perusti arviointijohtajan ja eri palvelualueille palvelujohtajien virat 1.10. alkaen.

Arviointijohtaja toimii valtuuston tarkastuslautakunnan esittelijänä. Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.  Eduksi katsotaan osaaminen julkishallinnosta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemus. Lisäksi eduksi luetaan kokemus arviointi- tai tarkastustoiminnasta tai tutkijakoulutuksesta sekä tilastollisen ja laadullisen tiedon analysoinnista.

Palvelujohtajien virkoja perustettiin yhteensä 29 konsernipalveluiden, sote- palveluiden sekä pelastuspalveluiden toimialoille. Toimialat jakautuvat vastuualueisiin, joiden johtajien virat on perustettu jo aiemmin.  Vastuualueet jakautuvat puolestaan palvelualueisiin, joista palvelujohtajat vastaavat.

Palvelujohtajien yleisinä kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, palvelualueen tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Sairaalapalveluiden ja pelastustoimen osalta on lisäksi erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Konsernipalveluiden toimialaan kuuluvalle strateginen johtaminen ja järjestäminen vastuualueelle on tulossa neljä palvelualuejohtajaa aiemmin ehdotetun kuuden sijaan. Palvelualueet ovat 1) valmius, varautuminen, turvallisuus ja riskienhallinta, 2) tietojohtaminen, 3) strategia ja palveluiden järjestäminen sekä 4) osallisuus ja yhteistyörakenteet.

Sote-palveluiden toimialaan kuuluvalle laaja-alainen sote-keskus vastuualueelle on tulossa kolme palvelualuejohtajaa aiemmin ehdotetun kuuden sijaan. Palvelualueet ovat avosairaanhoito, sosiaalipalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut.

Muut virkojen perustamiset päätettiin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Muutokset perustuivat hyvinvointialuejohtajan esitykseen.

Hyvinvointialuejohtaja yhteistoimintaelimeen

Aluehallitus nimitti Jan-Johannes Tolletin yhteistoimintaelimeen työnantajan toiseksi edustajaksi. Hänen varahenkilönään toimii Kati Kallimo. Toisena työnantajan edustajana jatkaa HR-vastuuvalmistelija Riitta Hallberg ja hänen varajäsenenään Tiina Koponen.

Lisäksi hyvinvointialue antoi lausunnon koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kuntalakiin ja hyvinvointialueesta annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan kunnan ja hyvinvointialueen olisi otettava hallintosääntöön tarpeelliset hallintoa, päätöksentekoa ja valtuuston toimintaa koskevat määräykset häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten.

Keski-Suomen hyvinvointialue pitää perusteltuna ehdotettua muutosta. Tämä selkeyttää poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden johtamisjärjestelyitä, päätöksentekomenettelyitä ja toimivaltamääräyksiä hyvinvointialueilla. Poikkeusoloissa ja normaaliajan häiriötilanteissa järjestettävien toimintojen osalta on tärkeää suunnitella ja varmistaa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien yhteistyön toimivuus ja toimivaltasuhteet.

Aluehallitus myös nimitti aluehallituksen jäsen, emeritus professori Mauno Vanhalan Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo ohjausryhmään. Vaikuttavuuden tutkimuksen edistämiseksi ja vaikuttavuuteen liittyvän tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi Itä-Suomen yliopisto on perustanut Vaikuttavuuden talon, joka kokoaa Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuustutkimuksen yhden virtuaalisen katon alle. Valtakunnallisen ja maakunnallisen tutkimusyhteistyön kehittämiseksi yliopisto on perustanut Vaikuttavuuden talolle ohjausryhmän.

Lisäksi aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen käyttämien tilojen valmistelusta. Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintaan siirtyy vuoden vaihteessa kunnilta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat vuokrasopimuksella 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi. Vuokra määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella. Vuokraneuvottelut käydään syyskuusta lähtien kuntien johdolla ja vuokrasopimukset on tarkoitus tehdä lokakuun loppuun mennessä. Vuokrien määrän on arvioitu olevan 54 miljoonaa euroa vuodessa eli hyvinvointialue maksaa Keski-Suomen kunnille tämän verran tilojen käytöstä. Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 60 hehtaaria.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
  • hyvinvointialuejohtaja Jan-Johannes Tollet, p. 050 400 0073