Hyppää pääsisältöön
Iäkäs asiakas ja terveydenhuollon ammattilainen.

Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi

Kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi (KoHTA-yksikkö) toiminnan tavoitteena on mahdollistaa ikääntyville asiakkaille nopea ja vaivaton sairaanhoito äkillisissä terveysongelmissa heidän omassa kodissaan tai palveluasumisen yksikössä, huomioiden henkilön mahdolliset hoidonrajaukset, hoitolinjaukset sekä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma. Toiminnalla pyritään välttämään iäkkäille raskaita siirtoja päivystykseen, silloin kun vaiva on mahdollista hoitaa kotona.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteenamme on vakiinnuttaa sekä laajentaa kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi -yksikön toimintaa sekä kehittää yksikön toimintamallia tukemaan iäkkäiden kotona asumista koko hyvinvointialueella. Etsimme ja kehitämme myös uusia innovatiivisia ratkaisuja digitaalisten palvelujen avulla. Esimerkkinä lääkärin etäkonsultaatio, jossa hoitajalla on mahdollista asiakkaan viereltä konsultoida lääkäriä etäyhteyden avulla. Yksikön toimintamallin laajentamista tehdään yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen kotihoidon ja ikääntyneiden palveluasumisen yksiköiden kanssa.

Teemme tiivistä yhteistyötä Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hankkeen kanssa, jossa Keski-Suomeen hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa 2022−2023 perustettavan palliatiivisen keskuksen toiminta-alueen ulkopuolelle perustetaan paikallisia kotisairaalan satelliittiyksiköitä. Palliatiivisen keskuksen tehtävänä on toteuttaa ja koordinoida palliatiivista- ja saattohoitoa hyvinvointialueella. Palliatiivinen keskus muodostuu Sairaala Novan palliatiivisen poliklinikan vastaanotto- ja konsultaatiotoiminnasta, psykososiaalisen tuen palveluista, kotisairaalatoiminnasta sekä erityistason vuodeosastopaikoista.

Yhteistyössä Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hankkeen kanssa rakennamme yhtenäisen toimintamallin kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi -yksikölle ja kartoitamme mahdollisuuksia ottaa toimintamalli käyttöön perustettaviin kotisairaalaverkoston satelliittiyksiköihin. Tarkoituksena on myös perustaa Keski-Suomen hyvinvointialueen kattava Hoidon tarpeen arviointi -yksiköiden verkosto, jonka avulla voidaan jakaa osaamista ja tukea yksiköiden välillä.

Hoidon tarpeen arviointi -yksikkö ja sen tausta

Pohjana toiminnan laajentamiselle on osana Jyväskylän kotisairaalan toimintaa syyskuussa 2020 perustettu hoidon tarpeen arviointi -yksikkö. Se on antanut tukea kotihoidolle ja ikääntyneiden tehostetulle palveluasumiselle iäkkäiden asiakkaiden äkillisissä terveysongelmissa ympäri vuorokauden ja vähentänyt päivystyskäyntejä. Yksikössä työskentelee kotisairaalan sairaanhoitajia, jotka ovat palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen lisäksi saaneet lisäkoulutusta muun muassa päivystykselliseen hoidon tarpeen arviointiin, potilaan tutkimiseen, diagnostisiin laitteisiin sekä erilaisiin toimenpiteisiin liittyvää koulutusta. Kutsun yksikön käynnille potilaan luokse tekee iäkkään asiakkaan hoidosta vastaava hoitaja silloin, jos potilasta kohtaa jokin äkillinen terveysongelma, jota ei ole mahdollista hoitaa yksikön oman henkilökunnan toimesta ja johtaisi muutoin potilaan lähettämiseen päivystykseen tutkimuksiin ja hoitoon.