Hyppää pääsisältöön
Aluehallituksen kokous

Uutinen

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialuetta koskevia muutosneuvotteluja

21.3.2023

Aluehallitus sai kokouksessaan 21.3. selvityksen Keski-Suomen hyvinvointialuetta koskevista muutosneuvotteluista.

Aluehallitus päätti samalla valtuuttaa HR-johtajan ja hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään neuvottelut sekä edustamaan työnantajaa neuvotteluissa.

Noin 11 500 työntekijää siirtyi vuoden vaihteessa hyvinvointialueelle valtaosin entisissä tehtävissään ja työyksiköissään sekä entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Liikkeenluovutuksen jälkeen esihenkilöiltä on selvitetty palvelussuhteisiin liittyviä muutostarpeita.

Tehdyn selvityksen perusteella työnantajalla on tarve tehdä muutoksia joidenkin työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin mm. työtehtäviin, työaikamuotoon ja työntekemispaikkoihin. Edellä mainitut muutostarpeet koskevat arviolta yli tuhatta työntekijää, eli noin 10 prosenttia henkilöstöstä. Muutostarpeita on kaikilla muilla toimialueilla paitsi pelastustoimen alueella ja sairaalapalvelujen vastuualueella.

Hyvinvointialueen palveluksessa on lisäksi arviolta enintään 10 viranhaltijaa tai työntekijää, joille ei ole heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista tehtävää hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa. Tavoitteena on tarjota heille uutta työtä hyvinvointialueella. Mikäli aiempi tehtävä päättyy ja uutta tehtävää ei löydy tai henkilö ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde voidaan joutua irtisanomaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Neuvotteluissa työnantaja ei pyri vähentämään henkilöstöä taloudellista ja tuotannollista syistä. Neuvotteluiden seurauksena joidenkin työntekijöiden tai viranhaltijoiden työehdoissa voi tapahtua muutoksia.

Aluehallitus korotti ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelun hintaa

Aluehallitus päätti, että ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelun vuorokausihinta eli palveluntuottajalle maksettava korvaus on enintään 180 euroa vuorokaudelta 1.4. alkaen. Saattohoidossa olevien osalta vuorokausihinta on enintään 192 euroa vuorokaudessa. Aluehallitus päätti niin ikään, että ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvon kattohinta on perustason setelissä on 180 euroa vuorokaudessa ja erityistason palvelusetelissä 192 euroa vuorokaudessa 1.4.-30.12.

Ostopalvelusta maksettavaa hintaa korotetaan siihen saakka kunnes tällä hetkellä käynnissä oleva palveluntuottajien kilpailutus saadaan tehtyä ja uusi puitesopimus voimaan. Uusi puitesopimus tulee korvaamaan kunnista siirtyneet ostopalvelusopimukset. Hinnoista on neuvoteltu palveluntuottajien kanssa. Hinnan korotus johtuu 1.4. alkaen voimaan tulevasta uudesta hoitajamitoituksesta.

Samaan aikaan on ollut käytössä ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi. Sääntökirjassa palvelusetelin perustason arvoksi on määritelty 160 euroa vuorokaudessa ja eritystason arvoksi 172 euroa vuorokaudessa, jotka perustuivat hyvinvointialueen oman toiminnan hintaan. Palvelutuottajat ovat esittäneet palvelusetelillä tuottamansa palvelun hinnaksi perustasolla 150 eurosta 186 euroon vuorokaudessa. Jos palveluntuottajan ilmoittama vuorokausihinta on suurempi kuin hyvinvointialueen valtuuston vahvistama palvelusetelin vuorokausihinta, asiakas joutuu maksamaan näiden välisen erotuksen tulosidonnaisen omavastuuosuutensa lisäksi.

Kaikkiaan joko ostopalvelusopimuksin, palvelusetelein tai yksittäisten maksusitoumusten järjestetyn palvelun piirissä on noin 900 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Ostopalvelusopimuksin, palvelusetelein tai maksusitoumuksin hankitun palvelun budjettivaikutukset ovat noin 12 miljoonaa euroa.

Lisäksi aluehallitus siirsi ympärivuorokautisen palveluasumisen kokonaisuuden arvioinnin ikääntyneiden ja työikäisten lautakunnalle. Asia otettiin aluehallituksen käsittelyyn asialistan ulkopuolelta.

Palvelutuottajien vaikuttamistoimielimelle jäsenet

Aluehallitus nimesi palvelutuottajien vaikuttamistoimielimen jäsenet. Palvelutuottajien vaikuttamistoimielinten jäsenet ovat:

 • Eija Joki, Jyväskylän Uusi Apteekki, Jyväskylä
 • Airi Hokkanen, Karpalokodit (säätiö), Karstula
 • Heidi Pekkarinen, Heidin kotihoiva Oy, Kinnula
 • Tiina Renko, Joutsan palvelukotiyhdistys ry, Joutsa
 • Piia Virtanen, Vehkoonranta Oy, Keuruu, Multia
 • Katja Mäkelä, Merikratos Oy, Jyväskylä, Keski-Suomi
 • Erja Laukkanen, Fysioterapia ja Lääkärikeskus täsmähoito Oy, Viitasaari, Pihtipudas
 • Mila Korhonen, Mehiläinen Oy, Keski-Suomi
 • Maarit Hokkanen, Lindström Oy, Jyväskylä
 • Veli Puttonen, Keski-Suomen yrittäjät, Keski-Suomi

Palvelutuottajien vaikuttamistoimielimen tehtävänä on hyvinvointialueen ja palveluntuottajien yhteistyön edistäminen. Se muun muassa osallistuu hyvinvointialueen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan sekä valmisteluun koskien hyvinvointialueen suunnitelmia ja toimenpiteitä palvelutuotannon ja palveluprosessien kehittämiseksi.

Jäsenten valinta tehtiin Keski-Suomen Yrittäjien ja Kauppakamarin ehdotuksesta. Vaikuttamistoimielinten jäsenten valinnassa otetaan huomioon laaja-alaisesti elinkeinoelämän ja palveluntuottajien edustavuus ja asiantuntemus, jotta toimielimen toiminnassa näkyy palvelujen ja palveluntuottajien monialaisuus, koko, tausta ja sijoittuminen hyvinvointialueella

Lisäksi aluehallitus nimesi nuorisovaltuustoon Laukaan toiseksi edustajaksi Maria Pannulan ja Keuruun toiseksi edustajaksi Venla Niinilammen.

Lapsiperheiden kotipalveluun virkoja

Aluehallitus päätti perustaa kolme lapsiperheiden kotipalvelujen palveluohjaajan virkaa 1.4.2023 alkaen. Palveluohjaaja vastaa asiakkaiden ohjautumisesta hyvinvointialueen kotipalvelun työntekijöille ja 1.4.2023 alkaen hyvinvointialueella aloittaville lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajille. Palveluohjaajan keskeisiä tehtäviä ovat kotipalvelun hakemusten vastaanotto, palveluntarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa, palvelun myöntämiseen liittyvä päätöksen teko sekä koko palveluprosessin onnistumisesta vastaaminen.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa järjestämispäällikön viran 1.4.2023 lukien ja henkilöstöpäällikön viran 1.4.2023 lukien. Järjestämispäällikön viran perustamisella parannetaan lautakuntien työskentelyn koordinaatiota ja tasataan esittelijävastuita siten, että jokaisella lautakunnalla on oma esittelijänsä. Henkilöstöpäällikön viran perustamisella puolestaan vahvistetaan HR-palveluiden resursointia ja parannetaan esimiesten tukea palkka- ja palvelussuhdeasioissa.

Aluehallitus nimesi edustajia yhtiökokouksiin

Aluehallitus päätti valita Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokousedustajaksi 30.3. HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä. Pienosakkaiden kiertävän hallituspaikkavuoron perusteella hyvinvointialueen ei ole tarpeen nimetä hallituksen jäsentä ko. kokouksessa.

Aluehallitus nimesi Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokoukseen 29.3. yhtiökokousedustajaksi konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Lepän ja antoi hänelle ohjeistuksen, että HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä on käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Aluehallitus nimesi Fimlab Laboratorio Oy:n nimitystoimikunnan kokoukseen edustajaksi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin ja antoi hänelle ohjeistuksen kokoukseen, että yhtiön hallituksen jäseneksi nimetään aluehallituksen jäsen Mervi Hovikoski.

Aluehallitus nimesi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen 30.3.2023 vuosikokousedustajaksi sosiaalihuollon johtava lakimies Johanna Aallon ja antoi hänelle ohjeistuksen kokoukseen, että sosiaalihuollon johtaja Raija Kojoa ehdotetaan yhtiön hallituksen jäsenen tehtävään.

Lisäksi aluehallitus hylkäsi EPassi Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Hankintayksikkö on toiminut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti, eikä asiassa ole edellytyksiä muuttaa asiassa tehtyä hankintapäätöstä.

Aluehallitus päätti myös hylätä Teemu Taipaleen, Pirkko Koskelan ja Hannamari Pitkäsen oikaisuvaatimukset vastuualuejohtaja Eva Pihlamaa-Tuonosen viranhaltijapäätöksestä 30.1.2023 nro 2/2023. Päätös on laillinen, virkavalinnassa on käytetty yleisiä virkaan nimitysperusteita ja toimivaltainen viranomainen on käyttänyt toimivaltaansa kuuluvaa harkintaa virkavalinnassa. Päätös ei ole miltään osin lainvastainen. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuusperusteita, joilla päätös pitäisi kumota

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja:

 • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
 • hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073