Hyppää pääsisältöön
Hoitaja tukee ja auttaa vammaista asiakasta.

Henkilökohtaisen avun keskus

Osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluihin valmistellaan Henkilökohtaisen avun keskusta (perustuen lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 380/1987). Henkilökohtaisen avun keskuksesta tarjotaan muun muassa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestetään palvelu itse. Henkilökohtaisen avun keskus ohjaa ja auttaa avustajan palkkaukseen sekä työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Koko Keski-Suomen hyvinvointialueen kattava Henkilökohtaisen avun keskus tulee toimimaan yhteistyössä kuntien, viranomaisten, asiakkaiden ja eri verkostojen kanssa toimien sujuvana palveluna, asiakkaan tarpeet ja toimintakyky huomioiden. Henkilökohtaisen avun keskuksen palvelut ovat helposti saavutettavissa ja helppokäyttöiset.

Hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja osallisuus

Tarkastelemme henkilökohtaisen avun nykytilaa ja tulevaisuutta henkilökohtaisen avun keskuksen näkökulmasta. Syvennymme siihen, mikä on nyt ja jatkossa henkilökohtaisen avun kannalta oleellista ja tärkeää, ja kuinka nämä tekijät tulisi huomioida hyvinvointialueelle siirryttäessä ja keskuksen toimintaa kehitettäessä.

Sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä asiakkaiden kokemusten ja havaintojen huolellinen kuuleminen on olennaista.

Erityisesti palvelun sisältöön ja laatuun liittyvien näkemysten saaminen asiakkailta, henkilökohtaisen avun käyttäjiltä ja niiden hyödyntäminen kehittämistyössä on tärkeää.

Asiakkaan yksilöllisyys keskiössä

Henkilökohtaisen avun keskuksen kehittämisessä huomioidaan jo hyväksi koetut toimintamallit. Palvelu tulee saataville kaikille henkilökohtaisen avun käyttäjille yhdenmukaisena. Henkilökohtaisen avun käyttäjien yksilölliset voimavarat tulevat huomioiduksi. Ei ole olemassa vain yhtä mallia, joka sopisi kaikille vaan Henkilökohtaisen avun keskuksesta asiakas saa hänelle parhaalla mahdollisella tavalla sopivan henkilökohtaisen avun toteuttamistavan.

Osaamisen keskittäminen palvelujen alueellisuutta unohtamatta on kustannustehokas ja järkevä tapa taata laajoille joukoille lakisääteinen oikeus saada riittävä määrä neuvontaa ja tukea työnantajana toimimiseen. Työnantajamalli itsessään on sekä taloudellisesti että eettisesti tarkasteltuna hyvä tapa toteuttaa henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille. Työnantajuuden kautta vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus omassa elämässä voivat toteutua käytännössä. Toisaalta työnantajamallin hyötyjä ei voida pitää itsestäänselvyytenä ja työnantajana toimimisen tulee olla aidosti toimiva ratkaisu juuri kyseessä olevalle henkilölle.